#Đầu số Nhà mạng Giá bán Đặt mua
1 1900234541 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
2 1900234542 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
3 1900234544 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
4 1900234570 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
5 1900234571 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
6 1900234574 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
7 1900234581 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
8 1900234584 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
9 1900234587 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
10 1900234590 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
11 1900234594 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn